Barion Pixel
Search
Close this search box.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.mixyournature.com domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a www.mixyournature.com domain név alatt működő honlap üzemeltetője, a Your Nature Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest, Viola utca 38-40, fzst 2.; Cégjegyzékszám: 01-09-337957; Adószáma: 26663793-2-43) mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el.

1.2. A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás Szolgáltatónak a honlapján történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

1.3. Az ÁSZF Szolgáltató által történő módosítása nem érinti az 5.8. pont szerint létrejött szerződések feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.

2. Regisztráció

2.1. A Szolgáltató a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételét regisztrációhoz köti. Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató által a honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot a Szolgáltatónak elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat az Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, a Szolgáltató a regisztráció iránti kérelem Szolgáltató által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót, aki a regisztrációt a Szolgáltató által küldött levélben található linkre kattintással, vagy más erre alkalmas módon köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe.

2.2. A Szolgáltató által a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a honlapon üzemeltett webáruház termékei közötti böngészés, a termékek illusztrációjának és leírásának megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, aki az ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3. A Felhasználó, regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják a Felhasználót, és amelyekkel beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.

2.4. A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

2.5. Az adatkezelő Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek biztosítására a Szolgáltató a szakmai standardoknak megfelelő műszaki és informatikai eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja. Ennek során az Szolgáltató különös tekintettel van arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatások nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági intézkedéseket igényel.

2.6. b. Bár Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, Szolgáltató által nem ismert módon a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért az Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

3.1. Valamennyi, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, Szolgáltató logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, Szolgáltató által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon a Szolgáltató által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag Szolgáltatót illeti. Az előbbi tartalmak ezért a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán –az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően Szolgáltató vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

3.2. A www.mixyournature.com domain név Szolgáltató javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása Szolgáltatóra történő hivatkozás kivételével csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

4. A Szolgáltató által közzétett tartalom

4.1. A Szolgáltató által a honlapon közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.

4.2. A 4.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

5. A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház kínálatában, megismerheti a termékekkel kapcsolatban közzétett tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt termék(ek) kiválasztásához segítséget nyújtó szoftvert. A Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt termékek listáját, meghatározhatja, hogy melyik termékből milyen mennyiséget kíván megvásárolni.

5.2. A Felhasználó 5.1. pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: kosár) termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

5.3. A Felhasználó a webáruház termékeinek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: felhasználói felületen) tehet. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó által e-mailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat a Szolgáltató nem köteles figyelembe venni és elfogadni. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott körben és módon tehet jognyilatkozatot. Egyébként a felhasználói felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást és felvilágosítást kérhet Szolgáltatótól.

5.4. A Felhasználó a honlapon elhelyezett a „rendelés leadása” gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett termékeket meg kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat és egyéb személyes adatokat köteles megadni Szolgáltató részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus levelezési címét megadni, amelyre Szolgáltató a későbbiekben a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

5.5. A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített „megrendelem” gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó mindaddig kötve van, ameddig a jelen ÁSZF szerint Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni köteles.

5.6. A Felhasználó a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés, a szállítás és/vagy átvétel, valamint a számla kiállításának egyes feltételeit. A Felhasználó a kosár tartalmát és a megrendelés egyes feltételeit mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi.

5.7. A Felhasználó a leadott megrendelést az ajánlati kötöttség ideje alatt nem vonhatja vissza, és kizárólag Szolgáltató utólagos hozzájárulásával módosíthatja. A Felhasználó a megrendelés módosítására vonatkozó nyilatkozatát a honlapon kifejezetten erre alkalmazott és feltüntetett módon teheti meg az ajánlati kötöttség ideje alatt, a módosítás azonban akkor válik hatályossá, ha azt Szolgáltató elfogadja. Amennyiben Szolgáltató a megrendelés módosítását nem fogadja el, akkor Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által eredetileg leadott megrendelés elfogadásáról köteles nyilatkozni a jelen ÁSZF-ben meghatározott időn belül.

5.8. Amíg Szolgáltató a megrendelést nem igazolta vissza, az nem tekinthető szerződéskötésnek, nem esik a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá. Szolgáltató a visszaigazolásban köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és Szolgáltató között, ha Szolgáltató a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik. A Rendelését fogadtuk tárgyú tájékoztató levél nem azonos az előzőek szerinti és a rendelést visszaigazoló levéllel.

5.9. Amennyiben Szolgáltató a visszaigazolást két munkanapon belül nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati kötöttsége alól. A visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségén túli időpontban történő elküldése esetén, a Felhasználó kifejezett tiltakozása hiányában a szerződés a Felhasználó által tett megrendelés esetén akkor is létrejön, ha a visszaigazolásban meghatározott feltételek mellett Szolgáltató a megrendelést teljesíti, és azt a Felhasználó elfogadja. Ebben az esetben a szerződés a megrendelésben és annak visszaigazolásában szereplő tartalommal, érvényesen és joghatályosan jön létre a Felek között, valamint ahhoz ugyanolyan joghatások fűződnek, mintha a szerződés a visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségének ideje alatt történő elküldésével és Felhasználóhoz történő megérkezésével jött volna létre.

5.10. Szolgáltató – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak az általános forgalmi adót is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:

a. a Felhasználó által a megrendelésben választott fizetési módot/ Barion kártyás mobil applikációval vagy utánvétes fizetés/

b. a szállítás várható idejét, időszakban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően meghatározva,

c. az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit;

d. a fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét.

e. a vevőszolgálat elérhetőségeit.

6. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma

6.1. A Felhasználó és a Szolgáltató között az 5.8. pontban meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és Szolgáltató által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott termékeket a Felhasználó megrendelő választása alapján, és az általa megadott címre hiánymentesen és hibátlan minőségben leszállítani, a Felhasználó megrendelő pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.

6.2. Szolgáltató helyettesítő termékkel nem teljesíthet.

6.3. A webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével módosítható, amelynek során a szerződés vagy a szerződési ajánlat módosítására irányuló joghatályos jognyilatkozatot a Felhasználó kizárólag a webáruház honlapon üzemeltett felhasználói felületén tehet, Szolgáltató pedig kizárólag a Felhasználó által a megrendelés során megadott elektronikus postafiókra küldött e-mail útján tehet.

6.4. A telefonon, faxon, levélben vagy bármilyen más módon tett jognyilatkozatok kizárólag tájékoztató jellegűek és legfeljebb a Felek közötti együttműködést segíthetik elő, azonban a szerződési feltételeket semmilyen mértékben nem módosíthatják.

6.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban történt elírásért, a feltüntetett információk és adatok, műszaki paraméterek, és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért.

6.6. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.. A szerződés nyelve a magyar.

7. Szállítási és fizetési feltételek

7.1. Amennyiben a Felhasználó a webáruházban történő megrendelés során a Barion Kártyás mobil applikációval történő teljesítést választotta, Szolgáltató köteles a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket az alábbiak szerint a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani:

7.1.1. Előre fizetéssel történő fizetés esetén a szállítás a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó árát és az esetleges szállítási díjat is magában foglaló – ellenértékének a visszaigazolásban megjelölt megfizetését követő az előre egyeztetett időpontban történik;

7.1.2. Készpénzes utánvéttel történő fizetés esetén a szállítás a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó részére történő elküldését követő 10 munkanapon belül esedékes. Szolgáltató lehetőség szerint köteles a Felhasználót – a visszaigazoláson túlmenően és azt követően – a szállítás időpontjáról előzetesen rövid úton (telefonon vagy SMS-ban) értesíteni.

7.2. Előrefizetés történő fizetés és szállítás esetén a Felhasználó a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó vételárát és a szállítási díjat is magában foglaló – ellenértékét a visszaigazolás megérkezését követő 3 munkanapon belül köteles a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára átutalni. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a teljes összeg az Szolgáltató visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.

7.3. Készpénzzel történő fizetés esetén a termékek teljes vételárát és – szállítás esetén a szállítás díját – a termékek átvételekor kell megfizetni.

7.5. A szállítás Szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján fuvarozó közreműködésével történik. A szállítás díjai az ország határain belülre történő szállítás esetén egységesen és a megrendelt terméktől függetlenül az alábbiak:

a. 10 000 Ft fölötti összegű megrendelés esetén a szállítás ingyenes.
b. 10 000 Ft alatti összegű szállítás esetén a szállítás díja 999 Ft.

7.6. Szállítás esetén a Felhasználó nyomban köteles megvizsgálni, hogy a szállított termékek csomagolása nem sérült-e, valamint, hogy valamennyi megrendelt termék szállításra került-e. A megrendelt termékek átadásáról és – utánvéttel történő fizetés esetén – az esetleges szállítási díjat is magában foglaló vételár megfizetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyen fel kell tüntetni a csomagolás esetleges sérüléseit és az esetleges hiányosságokat. A jegyzőkönyvet mind a Felhasználó, mind pedig a szállítást végző fuvarozó képviselője köteles aláírni.

7.7. A Felhasználó sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a leszállított termékeket nem köteles átvenni, a teljesítést nem köteles elfogadni. Szolgáltató a 7.7 pont szerinti jegyzőkönyv felvételét követő 10 munkanapon belül köteles a megrendelt termékeket hiány- és sérülésmentesen leszállítani.

7.8. Szolgáltató nem vállal felelősséget a csomagolás esetleges olyan sérüléséért, illetve a sérülésből eredő hibáért, kárért vagy kellemetlenségért, valamint az olyan hiányért, amely sérülést vagy hiányt a 7.7 szerinti jegyzőkönyv nem tartalmazza.

7.9. A számlát Szolgáltató minden esetben a megvásárolt termékkel együtt köteles átadni a Felhasználónak.

7.10. Szállítás esetén, ha az első szállítás azért volt eredménytelen, mert a szállító fuvarozó a szállítási címen nem tudta átadni a megrendelt termékeket, az Szolgáltató a Felhasználót értesíti a sikertelen szállításról és annak időpontjáról, e-mailben vagy – amennyiben ez lehetséges – telefonon felhívja a Felhasználót az átadás-átvétel lehetővé tételére, valamint a visszaigazolásban meghatározott időszakon belül a szállítást egy alkalommal ismét megkísérli.

7.10.1. A második sikertelen kézbesítés esetén amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint a termék átvételekor köteles fizetni, a szerződés a második eredménytelen szállítás tényével automatikusan megszűnik, azonban Szolgáltató követelheti a kára megtérítését.

7.10.2. A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint átutalással fizetett, Szolgáltató köteles a második eredménytelen szállítást követő naptól számított 4 hétig a megrendelt termékek őrzéséről gondoskodni, és a Felhasználó értesítése mellett lehetővé tenni a megrendelt termékek átvételét. Ha a Felhasználó a termékeket ezen idő alatt sem veszi át, Szolgáltató a szerződéstől elállhat és követelheti a kárának, különösen a szállítás költségeinek megtérítését.

8. Jótállás, kellékszavatosság

8.1. Szolgáltató a Weboldalon és a Webáruházban elérhető termékek és szolgáltatások tekintetében, a webáruházban megvásárolt termékekre jótállást nem vállal, kivéve, ha erre jogszabály alapján külön köteles. Ebben az esetben a jogszabály által kötelezően előírt mértékben vállal jótállást. Ettől függetlenül Önt a Szolgáltató hibás teljesítése esetén megilletik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szabályozott és a jelen ÁSZF 8.4 és 8.5 pontjaiban részletezett szavatossági jogok.

8.2. Szolgáltató Vevőszolgálatot működtet a webáruházban történő vásárlással kapcsolatos tájékoztatás és a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések teljesítése során az együttműködés elősegítése, továbbá az esetleges fogyasztói panaszok rendezése érdekében.

• A vevőszolgálat elérhetősége:
Email: info@mixyournature.com

 

8.3. Egyéb jogérvényésítési lehetőségek:

A Vásárló termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából, vagy panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Web: http://bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében az eljárás megindulásáról szóló értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles írásos, a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint esetlegesen a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását, továbbá az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait tartalmazó válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

8.4. Kellékszavatosság

 

Hibás teljesítése esetén a vásárló a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Cégünk nyújtotta (pl. számla megléte). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.5. Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – a 8.10. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9. Az indokolás nélküli elállás joga

9.1. A Felhasználó a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, valamint elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó egyértelmű nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi cégünk email címére (info@mixyournature.com)

 

Felhívjuk figyelmét, hogy tekintettel a jogszabályi kivételekre, kozmetikai termékeink vonatkozásában Ön csak abban az esetben élhet jogszabályon alapuló elállási jogával, ha nem bontotta fel a terméket. Amennyiben a termék felbontásra került, kérjük, olvassa el alább a Webáruházi megrendelésekre vonatkozóan a kivételekre vonatkozó részt.

Önt nem illeti meg az elállási jog:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

A fenti jogszabályi e) pontba foglalt kivétel alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó nem jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől, ha a terméket felbontotta, tekintettel arra, hogy az Ön által megrendelt termék minden esetben zárt csomagolású termék, amelyet felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem tudunk visszavenni.

 

9.2. Az előző pont szerinti kivételek alá nem tartozó esetekben a fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a terméket.  A termék visszajuttatásának költségei a Fogyasztót/Felhasználót terhelik. Szolgáltató köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

 

9.3. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Felhasználót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megfizetését. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Valamint Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. Amennyiben szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

 

9.4. Az elállás nem gyakorolható a Ptk. 1:5. §-ában meghatározott joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően a Felhasználó csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza Szolgáltatóhoz. Az elállási jog nem gyakorolható továbbá abban az esetben, ha a hibátlanul átvett terméket a Felhasználó olyan hibával kívánja átadni, amelyért Szolgáltatót sem kellékszavatossági, sem jótállási felelősség nem terheli.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A www.mixyournature.com honlap használata során létrejövő szerződések nyelve a magyar, és az ily módon létrejött szerződések – a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések kivételével – nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja.

10.2. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződést a Felek távollévők között létrejött szállítási szerződésnek tekintik.

10.3. Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségének Szolgáltató a honlapon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett „Impresszum”-ban tesz eleget.

11.4. A www.mixyournature.com honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire a Magyar Köztársaság joga irányadó. A www.mixyournature.com honlap használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására a Felek alávetik magukat a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános rendelkezéseinek.

11.5. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve, a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

11.6. Abban az esetben, ha a Szolgáltató internetes áruházában valamely áru mellett nyilvánvalóan hibás ár jelenik meg, pl. ha feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék webshopban szereplő ára és a piacon szokásos ára között, vagy pedig ha rendszerhiba folytán “0 Ft”-os vagy “1 Ft”-os ár jelenik meg az áru mellett, Szolgáltató nem köteles a hibásan feltüntetett áron leszállítani az árut, de felkínálhatja a Vásárlónak az áru rendes áron történő kézbesítését.

11.8. A Felhasználó a jelen ÁSZF 1.1 pontban rögzítettek szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri az Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.

Budapest, 2020.01.31.